Danes je 5.10.2022

Input:

Ur. l. RS 3839/2009, Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017, z dne 17.6.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2019
(ZRPPR1015)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (ZRPPR1015-B)
1444/2017
17.6.2017
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1)  Ne glede na določbe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št 93/05 in 127/06 - ZJZP) določa ta zakon dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2019 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi razvojne podpore) in način njihovega financiranja.
(2)  Ukrepi razvojne podpore so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji.
2. člen
(opredelitev območja)
Pomurska regija po tem zakonu obsega območja občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
3. člen
(ukrepi razvojne podpore)
(1)  Ukrepi razvojne podpore so:
1.  program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2019,
2.  spodbude za zaposlovanje,
3.  davčna olajšava za investiranje,
4.  prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na področjih:
-  vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra,
-  vzpostavitve regijskega gospodarskega središča,
-  vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in
-  vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo.
(2)  Pri opredeljevanju in izvajanju ukrepov razvojne podpore se upoštevajo zlasti naslednje dolgoročne primerjalne prednosti in razvojne usmeritve Pomurske regije:
-  geotermalna energija in drugi obnovljivi viri energije,
-  trajnostno in konkurenčno kmetijstvo ter agroživilstvo,
-  turizem.
(3)  Ukrepi razvojne podpore se izvajajo v skladu s pravili o uporabi sredstev evropske kohezijske politike, pravili evropske politike razvoja podeželja in pravili o dodeljevanju državnih pomoči.
(4)  Prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz programov evropske kohezijske politike in evropske politike razvoja podeželja se zagotavlja z neposredno potrditvijo regijskih