Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo MF: Informacija v zvezi z obdavčitvijo delovnih invalidov po novem Zakonu o dohodnini

28.3.2005, Vir: DURS

Pojasnilo objavljamo v celoti.

Pojasnilo MF, št. 424-08-116/2005, 28. 3. 2005

"V zvezi z obdavčitvijo delovnih invalidov po novem Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 17/2005 - UPB), v nadaljevanju: ZDoh-1-UPB1, pojasnjujemo:

V 20. členu ZDoh-1-UPB-1 so določeni dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine. Med dohodki, ki veljajo za oproščene plačila dohodnine, so večinoma dohodki, ki imajo naravo denarnih pomoči, družinskih in socialno-varstvenih prejemkov, določenih prejemkov, ki se posameznikom zagotavljajo v obliki plačila storitev ali pokrivanja stroškov v zvezi z zavarovanjem ali drugimi primeri. V skladu z 19. točko 20. člena ZDoh-1-UPB1 so izvzete iz plačila dohodnine invalidnine, invalidski dodatek in dodatek za posebno invalidnost po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 - popr. in 75/97) in po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 108/02 - UPB, 110/02 - ZlSDU-1, 63/03 - ZIPRS0304-A, 63/03 - odločba US, 135/03, 2/04 - ZDSS-1, 54/04 - ZDoh-1, 63/04 - ZZRZI, 136/04 - odločba US) in nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/84). To so dohodki, ki imajo naravo odškodnine za telesno okvaro ali imajo socialno varstveno naravo. Invalidnina, ki jo