Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Promet z lastnimi delnicami

14.12.2007, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 42103-63/2007, 14. 12. 2007

"Zavezanec je posredoval vprašanja, vezana na promet z lastnimi delnicami, ki jih navajamo in nanje odgovarjamo v nadaljevanju.

1. vprašanje:

Matična družba namerava od hčerinskih družb pridobiti lastne delnice. Kako se zadeva obdavči pri matični in kako pri hčerinskih družbah?

Odgovor:

Pri matični družbi so plačila za pridobitev (nakup) lastnih delnic predmet davčnega odtegljaja (v višini izplačane vrednosti pridobljenih lastnih delnic, zmanjšane za njihovo emisijsko vrednost in za sorazmerni del kapitalskih rezerv), ki pa se ne opravi, če gre v obravnavanem primeru za pridobitev lastnih delnic od odvisne družbe, ki je prav tako rezident Republike Slovenije.

Navedeno je v skladu z določbo prvega odstavka 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št 117/06), po kateri so predmet davčnega odtegljaja med drugim tudi plačila dividend, pri čemer se za dividendo štejejo dividenda, ki je dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki, ki se izplača družbenikom ali članom v zvezi z udeležbo v dobičku izplačevalca, ter dohodki, podobni