Danes je 5.10.2022

Input:

Nižja stopnja DDV, ki se uporablja za dajanje v najem privezov za plovila (C-715/18)

19.12.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 19. decembra 2019 (jezik postopka: nemščina)

„Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 98 – Možnost držav članic, da za nekatere dobave blaga in opravljanje storitev uporabijo nižjo stopnjo DDV – Priloga III, točka 12 – Nižja stopnja DDV za dajanje v najem zemljišč za kampiranje in prostorov za počitniške prikolice – Vprašanje glede uporabe te nižje stopnje za dajanje v najem privezov za plovila v turističnih pristaniščih – Primerjava z dajanjem v najem parkirnih površin za prevozna sredstva – Enako obravnavanje – Načelo davčne nevtralnosti“

V zadevi C‑715/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (zvezno finančno sodišče, Nemčija) z odločbo z dne 2. avgusta 2018, ki je prispela na Sodišče 15. novembra 2018, v postopku

SeglerVereinigung Cuxhaven eV

proti

Finanzamt Cuxhaven,

SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský (poročevalec) in F. Biltgen, sodnika,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za nemško vlado S. Eisenberg in J. Möller, agenta,

–        za italijansko vlado G. Palmieri, agentka, skupaj s F. Urbanijem Nerijem, avvocato dello Stato,

–        za Evropsko komisijo R. Pethke in N. Gossement, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 98(2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva o DDV) v povezavi s Prilogo III, točka 12, k tej direktivi.

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Segler‑Vereinigung Cuxhaven eV in Finanzamt Cuxhaven (davčni urad v Cuxhavenu, Nemčija) (v nadaljevanju: davčni urad) glede stopnje davka na dodano vrednost (DDV), ki se uporablja za dajanje v najem privezov za plovila.

 Pravni okvir

 Pravo Unije

3        V skladu s členom 2(1)(c) Direktive o DDV so predmet DDV te transakcije:

„storitve, ki jih davčni zavezanec, ki deluje kot tak, opravi na ozemlju države članice za plačilo“.

4        Člen 96 te direktive določa:

„Države članice uporabljajo splošno stopnjo DDV, ki jo določi vsaka država članica kot