Danes je 30.1.2023

Input:

Davčni nadzor, opravljen po vložitvi zahteve za odbitek DDV v zvezi z dobavami blaga (C-186/20)

30.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 30. septembra 2021 (jezik postopka: slovaščina)

„Predhodno odločanje – Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (DDV) – Uredba (EU) št. 904/2010 – Členi od 10 do 12 – Izmenjava informacij – Davčni nadzor – Roki – Prekinitev davčnega nadzora v primeru izmenjave informacij – Prekoračitev roka, določenega za posredovanje informacij – Vpliv na zakonitost prekinitve davčnega nadzora“

V zadevi C‑186/20,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (vrhovno sodišče Slovaške republike) z odločbo z dne 5. marca 2020, ki je na Sodišče prispela 29. aprila 2020, v postopku

HYDINA SK s.r.o.

proti

Finančné riaditel'stvo Slovenskej republiky,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Regan (poročevalec), predsednik petega senata, in I. Jarukaitis, sodnik,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 21. aprila 2021,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za HYDINA SK s.r.o. M. Kvasňovský, advokát,

–        za slovaško vlado B. Ricziová, agentka,

–        za češko vlado M. Smolek, O. Serdula in J. Vláčil, agenti,

–        za Evropsko komisijo J. Jokubauskaitė in A. Tokár, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 10 Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL 2010, L 268, str. 1).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo HYDINA SK s.r.o. in Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (finančna uprava Slovaške republike) (v nadaljevanju: finančna uprava) glede davčnega nadzora, opravljenega po vložitvi zahteve za odbitek davka na dodano vrednost (DDV) v zvezi z dobavami blaga.

 Pravni okvir

Pravo Unije

3        V uvodnih izjavah 5, 7, 8 in 25 Uredbe št. 904/2010 je navedeno:

„(5)      Ukrepi davčnega usklajevanja, sprejeti zaradi vzpostavitve notranjega trga, bi morali vključevati uvedbo skupnega sistema za sodelovanje med državami članicami, zlasti kar zadeva izmenjavo informacij, s katerim pristojni organi držav članic pomagajo eden drugemu in sodelujejo z [Evropsko k]omisijo, da bi zagotovili pravilno uporabo DDV za dobave blaga in storitev, pridobitve blaga znotraj Skupnosti in uvoz blaga.

[…]

(7)      Za namene pobiranja dolgovanega davka, bi morale države članice sodelovati in tako zagotoviti pravilno odmero DDV. Zato morajo ne samo nadzorovati pravilno uporabo dolgovanega davka na svojem ozemlju, temveč bi morale tudi ponuditi pomoč drugim državam članicam za zagotovitev pravilne uporabe davka v zvezi z dejavnostjo, ki se opravlja na njihovem ozemlju, dolgovan pa je v drugi državi članici.

(8)      Nadziranje pravilne uporabe DDV pri čezmejnih transakcijah, obdavčljivih v državi članici, ki ni država članica, kjer ima dobavitelj sedež, je v veliko primerih odvisno od informacij, s katerimi razpolaga država članica sedeža, ali ki jih ta država članica veliko enostavneje pridobi. Učinkovitost nadzora teh transakcij je torej odvisna od tega ali država članica sedeža zbira oziroma