Danes je 5.10.2022

Input:

Ur. l. RS 680/2017, Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, z dne 1.4.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
SKLEP
o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanjaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
0739/2021
01.04.2022
1. člen
S tem sklepom se določa pavšalne zneske prispevkov, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZUJF-C, 90/15 - ZIUPTD in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
2. člen
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo zavezanci iz 3. do 8. člena tega sklepa v pavšalnih zneskih.
3. člen
Prispevke iz prejšnjega člena plačujejo v mesečnem pavšalnem znesku 8,23 eura:
-  otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
-  osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;
-  vojaške invalide, civilne invalide vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih