Danes je 5.10.2022

Input:

Ur. l. RS 4190/2018, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, z dne 1.1.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), ki je posledica nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: OEEO) ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, njene plačnike, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja ter merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve.
(2)  Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO), vključno s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki so vir električne energije v tej opremi, in zaradi uporabe prenosnih baterij in akumulatorjev ter posledično nastajanja OEEO ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev ter je prihodek proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).
2. člen
(uporaba)
(1)  Določbe te uredbe se uporabljajo za EEO, prenosne baterije in akumulatorje, ki se uvrščajo v razrede iz I. točke priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Za uvrščanje EEO, prenosnih baterij in akumulatorjev v razrede iz I. točke priloge 1 te uredbe se uporablja okvirni seznam EEO, prenosnih baterij in akumulatorjev iz II. točke priloge 1 te uredbe.
(2)  Ministrstvo, pristojno za okolje, na svojih spletnih straneh objavi podrobnejši seznam EEO in prenosnih baterij ter akumulatorjev, iz katerih nastajajo OEEO, odpadne prenosne baterije in akumulatorji, vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature, kamor se razvrščajo posamezni proizvodi EEO, prenosne baterije in akumulatorji v skladu predpisi, ki urejajo carine, in z razredi iz priloge 1 te uredbe, v katere se uvrščajo EEO, prenosne baterije in akumulatorji.
(3)  Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se ta uredba ne uporablja za:
1.  EEO, ki se uporablja za varstvo bistvenih interesov varnosti države, vključno z orožjem, strelivom in vojnim materialom, namenjeno za izrecno vojaške namene;
2.  EEO, ki je posebej načrtovana in nameščena kot del druge vrste opreme, ki ni predmet te uredbe in je namenjena le kot del te opreme;
3.  žarnice z žarilno nitko;
4.  EEO ter baterije in akumulatorje, namenjene za uporabo v vesolju;
5.  velika nepremična industrijska orodja;
6.  velike nepremične naprave, razen opreme, ki je v teh napravah, vendar ni posebej načrtovana in nameščena kot del teh naprav;
7.  potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen električnih dvokolesnih vozil brez homologacije;
8.  necestne premične stroje, ki so na voljo izključno za