Danes je 30.1.2023

Input:

Pojasnilo DURS: Trgovanje s premičninami in nepremičninami - opravljanje dejavnosti fizične osebe

20.2.2008, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4212-5/2008, 20. 2. 2008

"A) Z VIDIKA NEPOSREDNIH DAVKOV

Po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06) smejo družbe kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli. Enako velja tudi za podjetnika, ki je po tem zakonu fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Tako družba kot podjetnik lahko opravljata dejavnost, ko sta vpisana v register (6. in 74. člen ZGD-1).

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006; v nadaljevanju: ZDoh-2) kot dohodke iz dejavnosti (46. člen) šteje dohodke, dosežene z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic. Zaradi izrecnega določila tretjega odstavka 47. člena se dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjskih pravic ne štejejo kot dohodki iz dejavnosti, če jih fizična oseba ne dosega v okviru svojega organiziranega podjetja oziroma organizirane dejavnosti.

ZDoh-2 tudi določi (54. člen), da pa prihodki (in z njimi povezani odhodki) niso prihodki iz dejavnosti, ko gre za:

  • dividende (dohodki iz vlaganj v lastniške deleže),
  • obresti (dohodki od posojil, dolžniških vrednostnih papirjev, bančnih depozitov, od oddajanja v finančni najem, dohodki iz življenjskega zavarovanja),
  • prihodke od odsvojitve lastniških deležev ali investicijskih kuponov (dobički iz razlik med nakupi in prodajami).

Navedeno pomeni, da