Danes je 5.10.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih vrstah zavarovanj

14.7.2014, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4235-2/2014-2 z dne 19. 6. 2014

"Na vprašanja davčnega zavezanca s področij davka od prometa zavarovalnih poslov (v nadaljevanju: DPZP) in požarne takse v nadaljevanju posredujemo odgovore, pripravljene skupaj z Ministrstvom za finance:

1.     Ali se obdobje 10 let, ki je določeno v 2. točki 8. člena ZDPZP nanaša na vse vrste zavarovanj, ki so v tej točki našteta?

Obdobje 10 let iz 2. točke 8. člena ZDPZP se nanaša na nezgodna, zdravstvena in življenjska zavarovanja.

ZDPZP v drugi točki 8. člena določa, da se DPZP ne plačuje od premoženjskih (nezgodnih in zdravstvenih) in življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let. Navedena določba se nanaša na nezgodna in zdravstvena zavarovanja, to so zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz 1. in 2. točke drugega odstavka 2. člena Zakona o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št.99/10 - UPB7, 90/12, in 56/13) in na življenjska zavarovanja, to pa so zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz 19. do 24. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar.

2.     Ali se pri zavarovanju izgube oziroma poškodbe blaga v tranzitu, kadar se prevoz delno opravi tudi na območju Slovenije, šteje, da je zavarovalna premija predmet DPZP, če je:

  • sklenitelj zavarovanja fizična oseba z bivališčem na območju Slovenije (ali se v tem primeru upošteva stalno ali začasno bivališče),
  • sklenitelj zavarovanja pravna oseba s sedežem v Sloveniji ali
  • vozilo registrirano na območju Slovenije.

Če je sklenitelj