Danes je 30.1.2023

Input:

Odbitek vstopnega DDV, plačanega za izvedbo prodajnih transakcij (C-695/19)

8.7.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 8. julija 2021 (jezik postopka: portugalščina)

„Predhodno odločanje – Direktiva 2006/112/ES – Davek na dodano vrednost (DDV) – Oprostitve – Člen 135(1)(a) – Pojma ‚zavarovalne transakcije‘ in ‚povezane storitve, ki jih opravljajo zavarovalni posredniki in zavarovalni zastopniki‘ – Člen 174(2) – Pravica do odbitka – Delež odbitka – Podaljšanje garancije, ki se nanaša na gospodinjske aparate in druge izdelke s področja informacijske tehnologije in telekomunikacij – Pojem ‚finančne transakcije‘“

V zadevi C‑695/19,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (razsodišče v davčnih sporih (center za arbitražo v upravnih zadevah – CAAD), Portugalska) z odločbo z dne 10. septembra 2019, ki je na Sodišče prispela 20. septembra 2019, v postopku

Rádio Popular – Electrodomésticos SA

proti

Autoridade Tributária e Aduaneira,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik senata, N. Piarra, D. Šváby, S. Rodin (poročevalec), sodniki, in K. Jürimäe, sodnica,

generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za Rádio Popular – Electrodomésticos SA A. M. Rosa da Silva Garcia, advogada,

–        za portugalsko vlado L. Inez Fernandes, R. Campos Laires, A. Homem in P. Barros da Costa, agenti,

–        za grško vlado M. Tassopoulou, I. Kotsoni in K. Georgiadis, agenti,

–        za Evropsko komisijo M. Afonso in L. Lozano Palacios, agentki,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 174(2)(b) in (c) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Rádio Popular – Electrodomésticos SA (v nadaljevanju: Rádio Popular) in Autoridade Tributária e Aduaneira (davčni in carinski organ, Portugalska) (v nadaljevanju: AT), ker je družba Rádio Popular odbila vstopni davek na dodano vrednost (DDV), plačan za izvedbo prodajnih transakcij podaljšanja garancije.

 Pravni okvir

Pravo Unije

3        Člen 1(2), drugi pododstavek, Direktive o DDV določa:

„Pri vsaki transakciji se DDV, izračunan na ceno blaga ali storitev po stopnji, ki je predpisana za to blago ali za te storitve, obračuna po odbitku zneska DDV, ki je neposredno vključen v razne stroškovne komponente.“

4        Člen 135 te direktive, ki je v poglavju 3, naslovljenem „Oprostitve za druge dejavnosti“, iz naslova IX te direktive v odstavku 1 določa:

„Države članice oprostijo naslednje transakcije:

(a)      zavarovalne in pozavarovalne transakcije, vključno s povezanimi storitvami, ki jih opravljajo zavarovalni posredniki in zavarovalni zastopniki;

(b)      dajanje kreditov in posredovanje v zvezi s krediti ter upravljanje kreditov s strani osebe, ki kredit odobri;

(c)      sklepanje ali druge vrste poslovanja v zvezi s kreditnimi garancijami ali kakršnimi koli drugimi oblikami denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih garancij s strani osebe, ki kredit odobri;

(d)      transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi računi, plačili, transferji, dolgovi, čeki ali drugimi plačilnimi instrumenti, razen izterjave dolgov;

(e)      transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki se uporabljajo kot zakonito plačilno sredstvo, razen zbirk, zlasti zlatih in srebrnih kovancev ter kovancev iz drugih kovin ali bankovcev, ki običajno niso v uporabi kot zakonito plačilno sredstvo ali kovancev numizmatičnega pomena;

(f)      transakcije, vključno s posredovanjem, razen upravljanja in hrambe, z delnicami, deleži v družbah ali združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, razen dokumentov, ki ustanavljajo lastništvo na blagu, in pravic ali vrednostnih papirjev iz člena 15(2);

(g)      upravljanje posebnih investicijskih skladov, ki jih opredelijo države članice;

[…]“

5        Člen 173