Danes je 28.9.2022

Input:

Gorivo v standardnih rezervoarjih kopenskih motornih vozil - lokomotive (C-250/11)

19.7.2012, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 19. julija 2012 (jezik postopka: litovščina)

„Oprostitev uvoznih dajatev in oprostitev DDV na uvoz blaga – Gorivo v standardnih rezervoarjih kopenskih motornih vozil – Pojem ,cestno motorizirano vozilo‘ – Lokomotive – Cestni promet in železniški promet – Načelo enakega obravnavanja – Načelo nevtralnosti“

V zadevi C‑250/11,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litva) z odločbo z dne 17. maja 2011, ki je prispela na Sodišče 20. maja 2011, v postopku

AB Lietuvos geležinkeliai AB

proti

Vilniaus teritorinė muitinė,

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, A. Prechal, sodnica, K. Schiemann (poročevalec), sodnik, C. Toader, sodnica, in E. Jarašiūnas, sodnik,

generalni pravobranilec: Y. Bot,

sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 26. aprila 2012,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

  • za Lietuvos geležinkeliai AB J. Sakalauskas in K. Švirinas, odvetnika,
  • za Vilniaus teritorinė muitinė L. Markevičienė, zastopnica,
  • za Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Šipavičius, zastopnik,
  • za litovsko vlado D. Kriaučiūnas in D. Stepanienė, zastopnika,
  • za grško vlado G. Papadaki in I. Bakopoulos, zastopnika,
  • za Evropsko komisijo A. Steiblytė in C. Soulay, zastopnici,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago:

  • člena 112(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 1, str. 419), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1315/88 z dne 3. maja 1988 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 3, v nadaljevanju: Uredba št. 918/83);
  • člena 107(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, str. 23);
  • člena 82(1)(a) Direktive Sveta 83/181/EGS z dne 28. marca 1983 o določitvi področja uporabe člena 14(1)(d) Direktive 77/388/EGS glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 91), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 88/331/EGS z dne 13. junija 1988 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 131, v nadaljevanju: Direktiva 83/181), in
  • člena 84(1)(a) Direktive Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (UL L 292, str. 5).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Lietuvos geležinkeliai AB (Litovske železnice, delniška družba, v nadaljevanju: LG) in Vilniaus teritorinė muitinė (carinski urad v Vilni) zaradi dodatnih trošarin in davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) ter globe, ki jo je ta urad naložil družbi LG.

 Pravni okvir

 Pravo Unije

3        Člen 112 Uredbe št. 918/83 je del naslova XXVII te uredbe „Gorivo in maziva v kopenskih motornih vozilih in v posebnih zabojnikih“.

4        Člen 112(1)(a) te uredbe določa, da se lahko gorivo v standardnih rezervoarjih osebnih in komercialnih motornih vozil in motornih koles, ki vstopajo na carinsko območje Skupnosti, uvozi brez uvoznih dajatev.

5        Člen 112(2)(a) navedene uredbe opredeljuje pojem „komercialno motorno vozilo“ kot:

„motorizirano cestno vozilo (skupaj z vlečnimi vozili s priklopniki ali brez), ki je glede na konstrukcijo in opremo namenjeno in zmožno prevažati, proti plačilu