Danes je 4.10.2022

Postavka Javni sektor (zneski v evrih) Gospodarstvo (davčna uredba)
Nadomestilo za ločeno življenje 147,43 334,00
Regres za letni dopust za leto 2022 1.074,43 1.074,43
Jubilejna nagrada (delovna doba v javnem sektorju) *
za 10 let delovne dob 302,91  460,00
za 20 let delovne dobe 454,35  689,00
za 30 let delovne dobe 605,81 919,00
za 40 let delovne dobe 605,81  919,00
Solidarnostna pomoč (ob izpolnitvi pogojev) od 1. 1. 2022 605,81 EUR**
Težja invalidnost ali daljša bolezen ter elementarna nesreča ali požar, ki prizadene delojemalca. 1.252,00
Smrt delojemalca ali njegovega družinskega člana.*** 3.443,00
Nagrada za obvezno opravljanje prakse od 1. 6. 2021  
Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za dijake 86,00  172,00
Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za študente 172,00  172,00 
Nagrade vajencem
Mesečna nagrada za 1. letnik 264,26 264,26 
Mesečna nagrada 2. letnik 317,11  317,11
Mesečna nagrada 3. letnik 422,82  422,82
Dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ)
Olajšava za prostovoljno DPZ 2.903,66
Premije Tukaj.

*Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana ( Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013).

** Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega stavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 (130) odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo. Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega stavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog. ( Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013 ter Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji Uradni list 88/2021 z dne 3. 6. 2021).

*** V kolikor se povrne stroške pogreba, se ti stroški vštevajo v 3.443 EUR.

Vsebina
Naročilnica

Cena 12-mesečne naročnine znaša 15.5 eur mesečno.Praktične informacije
Menjalniški tečaj 3.10.2022
1 EUR0,98 USD (+0,01)
1 EUR7,53 HRK (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (-0,01)
1 EUR4,83 PLN (-0,01)
1 EUR24,53 CZK (-0,02)
Druge valute

mesec

mesečni TOM

letni TOM

avgust 2020

0,0%

0,0%

Preberite več

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več