Danes je 2.12.2022

Input:

Ur. l. RS 2809/2018, Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, z dne 1.3.2020

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
dejavnosti gostinstva in turizma SlovenijeZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
0360/2020
01.03.2020
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslujejo na pridobiten način in kot glavno dejavnost opravljajo eno od navedenih dejavnosti:
55.100 - Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 - Počitniški domovi in letovišča
55.202 - Turistične kmetije s sobami
155.203 - Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204 - Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 - Druge nastanitve za krajši čas
55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 - Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 - Restavracije in gostilne
56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 - Slaščičarne in kavarne
56.104 - Začasni gostinski obrati
56.105 - Turistične kmetije brez sob
56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 - Druga oskrba z jedmi
56.300 - Strežba pijač
77.340 - Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 - Dejavnost potovalnih agencij
79.120 - Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
86.220 - Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
92.001 - Dejavnost igralnic
92.002 - Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110 - Obratovanje športnih objektov
93.120 - Dejavnost športnih klubov
93.130 - Obratovanje fitnes objektov
93.190 - Druge športne dejavnosti
93.210 - Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291 - Dejavnost marin
93.292 - Dejavnost smučarskih centrov
93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
3. člen
Osebna veljavnost kolektivne pogodbe
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, ki so pri delodajalcih, za katere kolektivna pogodba velja, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Kolektivna pogodba velja tudi za agencijske delavce.
(2)  Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini in obsegu, kot je določeno s to pogodbo.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za poslovodne osebe in prokuriste, razen če njihova pogodba o zaposlitvi ne določa drugače.
4. člen
Časovna veljavnost in odpoved kolektivne pogodbe
(1)  Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31. 12. 2022.
(2)  Normativni del kolektivne pogodbe, katerega sestavni del je tudi tarifni del, se uporablja še 4 mesece po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe.
(3)  Kolektivna pogodba stopi v veljavo s podpisom pogodbenih strank in se prične uporabljati prvi dan v naslednjem mesecu po njeni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Spremembe oziroma