Danes je 28.9.2022

Input:

Skupni sistem davka na dodano vrednosti in izbris iz registra zavezancev DDV (C-552/16)

9.11.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 9. novembra 2017 (jezik postopka: bolgarščina)

„Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Direktiva 2006/112/ES – Prenehanje družbe, katerega posledica je njen izbris iz registra zavezancev za davek na dodano vrednosti (DDV) – Obveznost obračuna DDV na razpoložljiva sredstva in plačila obračunanega DDV v državni proračun – Ohranitev ali sprememba zakona, ki je obstajal na dan pristopa k Evropski uniji – Člen 176, drugi odstavek – Učinek na pravico do odbitka – Člen 168“

V zadevi C‑552/16,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (upravno sodišče mesta Sofija, Bolgarija) z odločbo z dne 21. oktobra 2016, ki je na Sodišče prispela 2. novembra 2016, v postopku

„Wind Inovation 1“ EOOD, v likvidaciji,

proti

Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachnoosiguritelna praktika“ – Sofia,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi C. G. Fernlund (poročevalec), predsednik senata, A. Arabadjiev in E. Regan, sodnika,

generalni pravobranilec: M. Wathelet,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika“ – Sofia A. Georgiev, agent,

–        za bolgarsko vlado E. Petranova in M. Georgieva, agentki,

–        za Evropsko komisijo L. Lozano Palacios in N. Nikolova, agentki,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov 168 in 176 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva o DDV).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Wind Inovation 1 EOOD (v nadaljevanju: Wind Inovation) in Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia (direktor direktorata za pritožbe in davčne prakse ter prakse na področju socialne varnosti v mestu Sofija, Bolgarija; v nadaljevanju: Direktor) zaradi sklepa o izbrisu te družbe iz registra davčnih zavezancev za davek na dodano vrednost (DDV).

 Pravni okvir

 Pravo Unije

3        Člen 9(1) Direktive o DDV določa:

„,Davčni zavezanec‘ je vsaka oseba, ki kjer koli neodvisno opravlja kakršno koli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat te dejavnosti.

,Ekonomska dejavnost‘ je vsaka dejavnost proizvajalcev, trgovcev ali oseb, ki opravljajo storitve, vključno z rudarskimi in kmetijskimi dejavnostmi ter dejavnostmi samostojnih poklicev. Za ekonomsko dejavnost se šteje predvsem izkoriščanje premoženja v stvareh ali pravicah, ki je namenjeno trajnemu doseganju dohodka.“

4        Člen 18 Direktive o DDV določa:

„Države članice lahko kot dobavo blaga, opravljeno za plačilo, obravnavajo naslednje transakcije:

[…]

(c)      zadržanje blaga s strani davčnega zavezanca ali njegovih naslednikov po prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti, kjer je bila za to blago dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV pri pridobitvi […].“

5        Člen 168 Direktive o DDV določa:

„Dokler se blago in storitve uporabljajo za namene njegovih obdavčenih transakcij, ima davčni zavezanec v državi članici, v kateri opravlja te transakcije, pravico, da odbije od zneska DDV, ki ga je dolžan plačati, naslednje zneske:

(a)      DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal v tej državi članici za blago ali storitve, ki mu jih je ali mu jih bo opravil drug davčni zavezanec;

[…]“

6        Člen 176 Direktive o DDV določa:

„Svet na predlog Komisije soglasno odloči, za katere izdatke ni dana pravica do odbitka DDV. V nobenem primeru ni dana pravica do odbitka DDV za izdatke, ki niso nedvomno poslovni izdatki, kot so izdatki za luksuzne predmete, razvedrilo ali zabavo.

Do začetka veljavnosti določb iz prvega odstavka lahko države članice ohranijo vse izključitve, določene v njihovih nacionalnih zakonodajah 1. januarja 1979 oziroma, v primeru držav članic, ki so [k] Skupnosti pristopile po tem datumu, na dan