Danes je 28.9.2022

Input:

Odločba davčnih organov, sprejeta po začetku stečajnega postopka, ki popravlja določene odbitke DDV (C-182/20)

3.6.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 3. junija 2021(jezik postopka: romunščina)

„Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Pravica do odbitka – Popravki odbitkov – Stečajni postopek – Nacionalna ureditev, ki določa obvezno zavrnitev odbitkov DDV, ki se nanašajo na obdavčljive transakcije, opravljene pred začetkom tega postopka“

V zadevi C‑182/20,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Curtea de Apel Suceava (pritožbeno sodišče iz Suceave, Romunija) z odločbo z dne 30. marca 2020, ki je na Sodišče prispela 23. aprila 2020, v postopku

BE,

DT

proti

Administraia Judeeană a Finanelor Publice Suceava,

Direcia Generală Regională a Finanelor Publice Iai,

Accer Ipurl Suceava, stečajni upravitelj družbe BE,

EP,

SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi N. Wahl, predsednik senata, A. Prechal (poročevalka), predsednica tretjega senata, in F. Biltgen, sodnik,

generalni pravobranilec E. Tanchev,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložile:

–        za romunsko vlado E. Gane, R. I. Haieganu in A. Wellman, agentke,

–        za Evropsko komisijo A. Armenia in P. Carlin, agentki,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva o DDV), zlasti členov od 184 do 186 te direktive.

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med BE, podjetjem v stečaju, in DT, družbenikom in direktorjem tega podjetja, na eni strani ter Administraia Judeeană a Finanelor Publice Suceava (okrožna finančna uprava v Suceavi, Romunija), Direcia Generală Regională a Finanelor Publice Iai (generalna regionalna finančna uprava v Iassyju, Romunija) (v nadaljevanju skupaj: davčni organi), družbo Accer Ipurl Suceava, ki je stečajni upravitelj družbe BE, in EP v zvezi z odločbo davčnih organov, sprejeto po tem, ko je bil zoper družbo BE začet stečajni postopek, s katero so se popravili nekateri odbitki davka na dodano vrednost (DDV), ki jih je družba BE uveljavljala preden je bil zoper njo začet stečajni postopek.

 Pravni okvir

Pravo Unije

3        V členu 2(1)(a) Direktive o DDV so med transakcijami, ki so predmet DDV, navedene dobave blaga, ki jih davčni zavezanec, ki deluje kot tak, opravi na ozemlju države članice za plačilo.

4        Člen 9(1) te direktive določa:

„,Davčni zavezanec‘ je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja kakršno koli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat te dejavnosti.

,Ekonomska dejavnost‘ je vsaka dejavnost proizvajalcev, trgovcev ali oseb, ki opravljajo storitve, vključno z rudarskimi in kmetijskimi dejavnostmi ter dejavnostmi samostojnih poklicev. Za ekonomsko dejavnost se šteje predvsem izkoriščanje premoženja v stvareh ali pravicah, ki je namenjeno trajnemu doseganju dohodka.“

5        Člen 167 te direktive določa, da pravica do odbitka nastane v trenutku, ko nastane obveznost za obračun odbitnega davka.

6        Člen 168 iste direktive določa:

„Dokler se blago in storitve uporabljajo za namene njegovih obdavčenih transakcij, ima davčni zavezanec v državi članici, v kateri opravlja te transakcije, pravico, da odbije od zneska DDV, ki ga je dolžan plačati, naslednje zneske:

(a)      DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal v tej državi članici za blago ali storitve, ki mu jih je ali mu jih bo opravil drug davčni zavezanec;

(b)      DDV, ki ga je dolžan za transakcije, ki se obravnavajo kot dobave blaga in opravljanje storitev v skladu s členoma 18(a) in 27;

(c)      DDV, ki ga je dolžan plačati za pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s členom 2(1)(b)(i);

(d)      DDV, ki ga je dolžan za transakcije, ki se obravnavajo kot pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s členoma 21 in 22;